Všeobecné podmienky predaja a používania

Túto webovú stránku prevádzkuje AUTO@MOTO. Na celej webovej lokalite používame výrazy "my", "nás" a "naše". Túto webovú lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú prostredníctvom nej dostupné, vám, používateľovi, ponúkame za predpokladu, že akceptujete všetky podmienky, pravidlá a upozornenia, ktoré sú tu uvedené.

Návštevou našej stránky a/alebo nákupom niečoho od nás sa zúčastňujete na našej "službe" a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami (ďalej len "podmienky", "podmienky používania") vrátane podmienok, pravidiel a zásad, na ktoré sa tu odkazuje a/alebo na ktoré sa tu nachádza hypertextový odkaz. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného vrátane osôb, ktoré sú návštevníkmi, dodávateľmi, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo poskytovateľmi obsahu. Pred vstupom na našu webovú lokalitu a jej používaním si pozorne prečítajte tieto Podmienky používania. Prístupom na ktorúkoľvek časť webovej lokality alebo jej používaním vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, je možné, že nebudete mať prístup na webovú lokalitu alebo nebudete môcť využívať jej služby. Ak sa tieto Podmienky používania považujú za ponuku, ich prijatie je výslovne obmedzené.

Podmienky používania sa vzťahujú aj na každý nový nástroj alebo funkciu pridanú do tohto obchodu. Najnovšiu verziu Podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, upraviť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením takýchto aktualizácií a/alebo úprav na našej webovej stránke. Je vašou povinnosťou z času na čas skontrolovať túto stránku, či nedošlo k zmenám. Váš ďalší prístup alebo používanie webovej stránky po zverejnení zmien znamená, že tieto zmeny prijímate. Náš obchod je umiestnený na serveri Shopify Inc. ktorý nám poskytuje platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať vám naše výrobky a služby.

ČASŤ 1 - PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÉHO OBCHODU

Prijatím týchto podmienok používania vyhlasujete, že ste dosiahli alebo prekročili vek plnoletosti vo vašom regióne, provincii alebo štáte a dali ste nám povolenie, aby sme umožnili všetkým neplnoletým osobám vo vašej starostlivosti používať túto stránku.

Pri používaní služby nesmiete používať naše produkty na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely ani porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy, vírusy ani iný kód deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania vašich služieb.

ČASŤ 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť poskytovanie služieb.

Beriete na vedomie, že váš obsah (s výnimkou informácií o vašej kreditnej karte) sa môže prenášať bez šifrovania a že to zahŕňa (a) prenosy cez viaceré siete a (b) zmeny vykonané s cieľom prispôsobiť sa technickým požiadavkám pripájajúcich sa sietí alebo zariadení. Informácie o vašej kreditnej karte sú pri prenose cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť služby, žiadne použitie služby alebo prístup k nej, ani žiadny kontakt na webovej lokalite, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a nijako neobmedzujú ani neovplyvňujú tieto podmienky.

ČASŤ 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nemôžeme niesť zodpovednosť, ak sú informácie uvedené na tejto stránke nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Obsah tejto stránky sa poskytuje len na všeobecné informačné účely a nemalo by sa naň spoliehať ani ho používať ako jediný základ na prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s väčšími, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Ak sa spoliehate na obsah tejto stránky, robíte tak na vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické údaje. Podľa definície nie sú historické informácie aktuálne a poskytujú sa len na referenčné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto stránky, ale nie sme povinní aktualizovať žiadne informácie, ktoré obsahuje. Beriete na vedomie, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 - ZMENY SLUŽIEB A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej časť) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu cien alebo za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Služby.

ODDIEL 5 - VÝROBKY ALEBO SLUŽBY (ak sa uplatňuje)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné len online prostredníctvom webovej lokality. Množstvá týchto výrobkov alebo služieb môžu byť obmedzené a ich vrátenie alebo výmena sa prísne riadi našimi Zásadami vrátenia tovaru.

Snažili sme sa čo najpresnejšie prezentovať farby a obrázky výrobkov v obchode. Nemôžeme však zaručiť presnosť zobrazenia farieb na obrazovke vášho počítača. Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb na konkrétnu osobu, geografickú oblasť alebo jurisdikciu. Vyhradzujeme si právo uplatniť toto právo v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy produktov a ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka výrobkov alebo služieb na tejto stránke je neplatná tam, kde je to zakázané zákonom.

Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste si zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania, ani že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

ČASŤ 6 - PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O FAKTURÁCII A ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek vašu objednávku. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Takéto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných tým istým zákazníckym účtom alebo na ten istý zákaznícky účet, tú istú kreditnú kartu a/alebo objednávok s použitím tej istej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. Ak zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť o tom informovať tak, že vás budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy a/alebo fakturačnej adresy alebo telefónneho čísla, ktoré ste uviedli pri zadaní objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho názoru zrejme zadali obchodníci, predajcovia alebo distribútori. Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o svojom účte a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy a čísla a dátumu platnosti kreditnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

ČASŤ 7 - VOLITEĽNÉ NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nespravujeme.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vám poskytujeme prístup k týmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii", bez záruky, vyhlásenia alebo podmienky akéhokoľvek druhu a bez schválenia. Nenesieme zodpovednosť za nič, čo vznikne v dôsledku alebo v súvislosti s vaším používaním akýchkoľvek voliteľných nástrojov tretích strán. Akékoľvek používanie Voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom Webovej lokality je výlučne na vaše vlastné uváženie a riziko. Okrem toho je vašou povinnosťou informovať sa o podmienkach, za ktorých sú tieto nástroje poskytované príslušným dodávateľom (dodávateľmi) tretej strany, a tieto podmienky akceptovať. V budúcnosti môžeme prostredníctvom Webovej lokality ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane spustenia nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové služby a/alebo funkcie budú tiež podliehať týmto Podmienkam používania.

SEKCIA 8 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať prvky tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme povinní kontrolovať alebo hodnotiť ich obsah alebo presnosť, ani neručíme za obsah alebo webové stránky či iný obsah, produkty alebo služby zo zdrojov tretích strán, ani za ne nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Nezodpovedáme za žiadnu škodu alebo ujmu v súvislosti s nákupom alebo používaním akéhokoľvek tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akejkoľvek inej transakcie súvisiacej s takýmito webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy týchto tretích strán a uistite sa, že im rozumiete. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované týmto tretím stranám.

ODDIEL 9 - PRIPOMIENKY, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PODANIA

Ak na našu žiadosť odošlete konkrétny obsah (napríklad v rámci vašej účasti v súťažiach) alebo ak bez našej žiadosti pošlete kreatívne nápady, návrhy, propozície, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo iným spôsobom (ďalej len "spätná väzba"), udeľujete nám právo kedykoľvek a bez obmedzenia upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a používať v akýchkoľvek médiách akúkoľvek spätnú väzbu, ktorú nám pošlete. Nie sme a nebudeme mať žiadnu povinnosť (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek Komentárov; (2) kompenzovať akúkoľvek osobu za poskytnuté Komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek Komentáre. 7. Môžeme, ale nie sme povinní, odstrániť obsah a Účty obsahujúce obsah, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, ohováračský, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušujúci duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Podmienky používania. Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nesmú žiadnym spôsobom porušovať práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, ochrany súkromia, osobnosti alebo akýchkoľvek iných osobných práv alebo práv duševného vlastníctva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nesmú obsahovať žiadny nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál ani žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za niekoho, kým nie ste, ani sa pokúšať zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek komentárov. Ste plne zodpovední za všetky svoje komentáre a ich správnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za komentáre, ktoré ste uverejnili vy alebo akákoľvek tretia strana.

SEKCIA 10 - OSOBNÉ ÚDAJE

Prenos vašich osobných údajov v našom obchode sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Kliknutím sem si môžete pozrieť naše Zásady ochrany osobných údajov.

SEKCIA 11 - CHYBY, NEPRESNOSTI A OPOMENUTIA

Na našej stránke alebo v službe sa môžu z času na čas vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, nákladov na dopravu, dodacích lehôt a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite nepresné, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky). Nie sme povinní aktualizovať, meniť alebo objasňovať akékoľvek informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Žiadny konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovenia uplatnený na Službu alebo akúkoľvek súvisiacu webovú lokalitu sa nepovažuje za informáciu o tom, že všetky informácie ponúkané v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem ostatných zákazov uvedených v Podmienkach používania máte zakázané používať túto stránku alebo jej obsah: (a) na nezákonné účely; (b) podnecovať iných k vykonávaniu nezákonných činov alebo k účasti na nich; (c) porušovať miestne nariadenia alebo akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá alebo zákony; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva tretích strán; (e) obťažovať, zneužívať, urážať, zraňovať, ohovárať, ohovárať, očierňovať, zastrašovať alebo diskriminovať kohokoľvek na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý na ohrozenie funkčnosti alebo prevádzky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality alebo iných webových lokalít alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) na zasielanie spamu, phishingu, únosu, vylákania informácií, prehliadania, vyhľadávania alebo skenovania svetovej siete; (j) na obscénne alebo nemorálne účely; alebo (k) na zasahovanie do bezpečnostných opatrení Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality, iných webových lokalít alebo internetu alebo ich obchádzanie. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokality za porušenie zakázaných podmienok používania.

SEKCIA 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani netvrdíme, že používanie našej služby bude neprerušované, bezpečné, včasné alebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme Službu stiahnuť na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania Služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám prostredníctvom nej poskytované (pokiaľ výslovne neuvádzame inak), sú poskytované na základe "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" na vaše použitie bez vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výlučne, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa zriekame všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, týkajúcich sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, názvu a neporušovania práv. Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služby, budú presné alebo spoľahlivé. Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme Službu stiahnuť na dobu neurčitú alebo ju kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania Služby je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré sú vám prostredníctvom nej poskytované (pokiaľ to výslovne neuvádzame), sú poskytované v stave "ako sú" a "ako sú k dispozícii" na vaše použitie bez vyhlásení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania práv. V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa zriekame všetkých záruk, výslovných alebo predpokladaných, týkajúcich sa predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, názvu a neporušovania práv. Nenesieme zodpovednosť za žiadne škody, okrem iného vrátane priamych, nepriamych, náhodných, osobitných, následných alebo sankčných škôd, ušlého zisku, ušlých príjmov, stratených údajov, nákladov na výmenu alebo podobných škôd, či už zmluvných, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inak, vyplývajúce z vášho prístupu k Službe alebo jej používania, akýchkoľvek produktov alebo služieb získaných prostredníctvom Služby alebo akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa Služby, a to aj v prípade, že ste boli upozornení na možnosť vzniku takýchto škôd. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude naša zodpovednosť obmedzená v rozsahu povolenom zákonom. Súhlasíte s tým, že v maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi naša celková zodpovednosť voči vám za všetky škody, straty a príčiny žalôb, či už zmluvných, deliktných (vrátane nedbanlivosti) alebo iných, v žiadnom prípade neprekročí sumu, ktorú ste nám zaplatili za používanie Služby alebo za nákup akýchkoľvek produktov alebo služieb prostredníctvom Služby, alebo 100 eur (EUR), podľa toho, ktorá suma je vyššia.

ODDIEL 14 - NÁHRADA ŠKODY

Súhlasíte s tým, že nás a naše dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov odškodníte a zbavíte zodpovednosti za akékoľvek nároky alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku porušenia týchto podmienok používania alebo dokumentov, na ktoré sa odvolávajú, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 - ODDELITEĽNOSŤ

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie môže byť napriek tomu vymáhané v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a nevymáhateľná časť sa považuje za oddelenú od týchto Podmienok používania bez toho, aby bola dotknutá platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení.

ODDIEL 16 - UKONČENIE

Záväzky a povinnosti strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia zmluvy, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy na všetky účely. Tieto podmienky používania sú účinné, kým ich neukončíte vy alebo my. Tieto Podmienky používania môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo keď prestanete používať našu stránku. Ak podľa nášho vlastného uváženia porušíte alebo máme podozrenie, že ste porušili niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok používania, môžeme túto zmluvu tiež kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete povinní uhradiť všetky sumy splatné do dátumu vypovedania zmluvy; a/alebo vám môžeme odoprieť prístup k našim Službám (alebo ich časti).

ODDIEL 17 - CELÁ ZMLUVA

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali. Tieto Podmienky používania alebo akékoľvek iné zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na tejto lokalite alebo v súvislosti so Službou, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie Služby, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, či už ústne alebo písomné (vrátane, bez obmedzenia, predchádzajúcich verzií Podmienok používania). Akákoľvek nejednoznačnosť pri výklade týchto Podmienok používania sa nebude vykladať v neprospech strany, ktorá ich vypracovala.

ODDIEL 18 - UPLATNITEĽNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky používania a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi krajiny, v ktorej sme usadení.

ODDIEL 19 - ZMENY PODMIENOK POUŽÍVANIA

Aktuálnu verziu podmienok používania si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, upraviť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok používania zverejnením aktualizácií a zmien na našej stránke. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať našu stránku, či nedošlo k zmenám. Vaše ďalšie používanie našej stránky alebo prístup na ňu po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Podmienok používania predstavuje súhlas s týmito zmenami.

SEKCIA 20 - KONTAKTNÉ ÚDAJE

Otázky týkajúce sa podmienok používania nám posielajte e-mailom.