Právne informácie

V súlade s ustanoveniami článkov 6-III a 19 zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôveryhodnosti v digitálnej ekonomike, známeho aj ako L.C.E.N., týmto informujeme používateľov webovej stránky autoamoto.com o tomto právnom upozornení.

Pripojenie na stránku a jej prehliadanie zo strany používateľa znamená úplný a bezvýhradný súhlas s týmito právnymi upozorneniami.

Sú k dispozícii na stránke v časti "Právne informácie".

ČLÁNOK 1: Vydavateľ

Upozornenie: Ak chcete vrátiť tovar, pozrite si zásady vrátenia tovaru a vrátenia peňazí.

Ak chcete kontaktovať redaktora stránky : kontakt@autoamoto.com

ČLÁNOK 2 : Hostiteľ

Hostiteľom webovej stránky je :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Kanada assistance@shopify.com 1-613-241-2828

ČLÁNOK 3: Prístup na stránku

Stránka je prístupná odkiaľkoľvek, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, s výnimkou prípadov vyššej moci, plánovaných alebo neplánovaných prerušení a údržby.

V prípade zmeny, prerušenia alebo pozastavenia služieb nemôže stránka niesť zodpovednosť.

ČLÁNOK 4: Zhromažďovanie údajov

Stránka zabezpečuje, aby sa osobné údaje používateľa zhromažďovali a spracúvali s náležitým rešpektovaním súkromia v súlade s francúzskym zákonom o ochrane údajov č. 78-17 zo 6. januára 1978.

V súlade s francúzskym zákonom o ochrane údajov zo 6. januára 1978 majú Používatelia právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie a vznesenie námietky.

ČLÁNOK 5: Súbory cookie

Používatelia sú informovaní, že pri návšteve stránky sa do softvéru ich prehliadača môže automaticky nainštalovať súbor cookie.

Používateľ prehliadaním stránky súhlasí so súbormi cookie.

Súbor cookie je prvok, ktorý neumožňuje identifikáciu Používateľa, ale ktorý sa používa na zaznamenávanie informácií týkajúcich sa prehliadania webovej lokality Používateľom. Používateľ môže tento súbor cookie deaktivovať pomocou nastavení v softvéri svojho prehliadača.

ČLÁNOK 6: Duševné vlastníctvo

Akékoľvek použitie, reprodukcia, distribúcia, marketing alebo úprava celej stránky alebo jej časti bez povolenia vydavateľa je zakázané a môže mať za následok právne kroky a konanie v súlade so zákonníkom o duševnom vlastníctve a občianskym zákonníkom.

ČLÁNOK 7: Sprostredkovanie

Ak sa spor nepodarí vyriešiť s popredajným servisom, zákazník sa môže v súlade s článkami L.612-1 a nasledujúcimi francúzskeho spotrebiteľského zákonníka bezplatne obrátiť na spotrebiteľského mediátora v lehote jedného roka.